Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DE SPEELDOOZE

 

Speelpleinwerking De Speeldooze (feitelijke vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy (en die van uw kind) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

_________________________________

 

Speelpleinwerking De Speeldooze houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

_________________________________

 

Als speelpleinwerking De Speeldooze (feitelijke vereniging) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Speelpleinwerking De Speeldooze (feitelijke vereniging)

 

despeeldooze@gmail.com

0474/ 10 64 16

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, animatoren en ex-animatoren .

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door De Speeldooze (feitelijke vereniging) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van speelpleinwerking De Speeldooze (uitvoering overeenkomst)
 • aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het bezorgen van een fiscaal attest en attest voor de mutualiteit. (Hiervoor verwerkt de jeugddienst van stad Waregem jullie persoonsgegevens.)

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken.

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, geboortedatum
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer/ Rijksregisternummer
 • Medische gegevens: allergieën, medicatie,…
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,…)

 

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/ telefonisch/e-mail/ contact,…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

 

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

 

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van:

 

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

 

Het gevolg van de niet- verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Verstrekking aan derden – ontvangers

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld
 • overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties,…)
 • externe opleiders of trainers
 • verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze organisatie (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, jeugddienst stad Waregem…)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. In het geval van animatoren betekent dit dat -16 jarige animatoren hun afsprakennota moeten laten ondertekenen door hun ouders.

Bewaartermijn

 

De Speeldooze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Persoonlijke gegevens worden bijgevolg elk jaar opnieuw opgevraagd.

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Enkel leden van onze stuurgroepen en speelpleinverantwoordelijken hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van onze leden. Enkel zij beschikken over de wachtwoorden. Deze wachtwoorden worden overigens elk jaar aangepast, om te garanderen dat enkel de huidige stuurgroepleden en speelpleinverantwoordelijken toegang hebben.
 • Alle personen die namens De Speeldooze van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commisiion@privacycommission.be

 

 

Wijziging privacy statement

 

De Speeldooze kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3 juni 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.